ویلای لواسان

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلائی لواسان ۳

آدرس: لواسان

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در چندمین پروژه اجرا شده موفق در لواسان، در این پروژه هم از شیشه هوشمند لمینیت استفاده گردید.

ویلای لواسان
ویلای لواسان