ساختار شرکت

تیم شیشه هوشمند ایران

تیم خوب و ساختار شرکت اصولی از مهمترین ویژگی های شرکت های موفق است

Siavash

سیاوش فیروزآبادی

مدیر عامل

خانم امیرسرداری

کارشناس فروش
bahrami

نوید بهرامی

کارشناس تولید
Ahmadreza

احمدرضا حاجی قربانی

عضو هیئت مدیره