شرکت پرشین استاندارد

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت پرشین استاندارد فرشته

آدرس: تهران، برج شیرین فرشته

تاریخ نصب: اردیبهشت ۱۴۰۰

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

 ابعاد پروژه: ۱۰۰ متر مربع پارتیشن فریم لس بهمراه فیلم هوشمند

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در شرکت پرشین استاندارد واقع در فرشته

persian 1
persian 4
persian 3
شرکت پرشین استاندارد - فرشته