ساختمان داتسو

پروژه ها

مشخصات پروژه


نام پروژه: ساختمان داتسو

آدرس: تهران، ولیعصر

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در یکی از اولین پروژه های اجرا شده شرکت شیشه هوشمند ایران، از شیشه های هوشمند لمینیت در تفکیک فضای اداری در ساختمان اداری داتسو در فریم چوبی استفاده شد

ساختمان داتسو
ساختمان داتسو