حمام مستر لنگرود

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر لنگرود

آدرس: مازندران

تاریخ نصب: اسفند ۱۴۰۲

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: ۸ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت هوشمند برای اتاق مستر واحد مسکونی لوکس واقع دراستان مازنداران شهر لنگرود

حمام مستر لنگرود
حمام مستر لنگرود