حمام دروس

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام دروس

آدرس: تهران، دروس

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت هوشمند برای اتاق مستر واحد مسکونی لوکس واقع در خیابان دروس

حمام دروس
حمام دروس