حمام تبریز

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام تبریز

آدرس: تبریز

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند مات شو برای حمام پروژه مسکونی تبریز

حمام تبریز
حمام تبریز
حمام تبریز
حمام تبریز