شرکت سهلان

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت سهلان

آدرس: تهران، خرمشهر

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


بکارگیری شیشه های هوشمند لمینیت برای تفکیک اتاق کنفرانس و اتاق مدیر عامل جهت ایجاد حریم خصوصی قابل کنترل

شرکت سهلان
شرکت سهلان
شرکت سهلان
شرکت سهلان
شرکت سهلان
شرکت سهلان