گروه کاریزما

مشخصات پروژه


نام پروژه: گروه خدمات بازار سرمایه سبد گردان کاریزما

آدرس: تهران، شیخ بهشتی

تاریخ نصب: آذر ۹۹

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: حدودا ۲۰ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

کاریزما 3
کاریزما 4
کاریزما 5
کاریزما 6