گالری شانو | شیشه هوشمند ایران

گالری شانو

مشخصات پروژه


 نام پروژه: گالری مبل شانو

آدرس: تهران، پل مدیریت

 تاریخ نصب: آذر ۹۹

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

ابعاد پروژه: ۴ متر

شرح پروژه


استفاده از فیلم های هوشمند برای هوشمند سازی دفتر مدیریت گالری شانو

گالری شانو
گالری شانو
گالری شانو
گالری شانو