پروژه اداری محمودیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: پروژه اداری محمودیه

آدرس: تهران، محمودیه

تاریخ نصب: تیر ۱۴۰۰

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

 ابعاد پروژه: ۲۰۰ متر مربع پارتیشن فریم لس به همراه فیلم هوشمند

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در ۵ طبقه ساختمان اداری

پروژه اداری محمودیه
، فیلم هوشمند، پروژه اداری محمودیه
پروژه اداری محمودیه
پروژه اداری محمودیه