شرکت نانو وین

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت نانو وین

آدرس: تهران، ستاری

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


یکی از کاربردهای ویژه شیشه های هوشمند امکان تغییر حالت از مات به شفاف در کسری از ثانیه است. از این قابلیت ویژه برای ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیریت شرکت نانو وین بخوبی استفاده شد.

شرکت نانو وین
شرکت نانو وین