شرکت ماتریس

مشخصات پروژه


  نام پروژه: ساختمان مرکزی شرکت ماتریس

آدرس: تهران

تاریخ نصب: اردیبهشت ۱۴۰۲

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: ۱۵ مترمربع

شرح پروژه


اجرای شیشه هوشمند لمینیت در دفتر مرکزی شرکت ماتریس نماینده MSI با استفاده از درب ریلی گزه آلمان

قیمت شیشه هوشمند
شرکت ماتریس
شرکت ماتریس
شرکت ماتریس