دندانپزشکی ساری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزکشی ساری

آدرس: ساری

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه لمینیت هوشمند استفاده شده برای کلینیک دندانپزشکی واقع در شهر ساری

دندانپزشکی ساری