دندانپزشکی دکتر صمدی – ساری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزکشی دکتر صمدی

آدرس: ساری

تاریخ نصب: بهار ۱۴۰۱

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند خم با بالاترین کیفیت اجرا شده در دندانپزشکی دکتر صمدی واقع در ساری جهت ایجاد حریم خصوصی آنی

دندانپزشکی دکتر صمدی - ساری
دندانپزشکی دکتر صمدی - ساری
دندانپزشکی دکتر صمدی - ساری
شیشه هوشمند خم