دفتر وکالت دکتر قهاری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر وکالت دکتر قهاری

آدرس: تهران، فرشته

تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

ابعاد پروژه: ۵ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی دفتر وکالت قهاری

دفتر وکالت دکتر قهاری
دفتر وکالت دکتر قهاری
دفتر وکالت دکتر قهاری
دفتر وکالت دکتر قهاری