دفتر اداری – مطهری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر اداری

آدرس: تهران – مطهری

تاریخ نصب: بهمن ۱۴۰۲

 محصول استفاده شده: فیلم هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۱۴ متر مربع

شرح پروژه


اجرای ۱۴ متر مربع پارتیشن فریم لس هوشمند با فیلم هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا