برج تجارت جهانی تبریز

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج تجارت جهانی تبریز

آدرس: تبریز

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت با کیفیت عالی در دفتر اداری واقع در برج تجارت جهانی تبریز

برج تجارت جهانی تبریز
برج تجارت جهانی تبریز
برج تجارت جهانی تبریز
برج تجارت جهانی تبریز