برج اداری الهیه | شیشه هوشمند ایران

برج اداری الهیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج اداری الهیه

آدرس: تهران، الهیه

 تاریخ نصب: آذر ۱۴۰۰

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

 ابعاد پروژه: ۱۰ متر مربع پارتیشن فریم لس به همراه شیشه هوشمند

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در برج اداری الهیه

haghighi 4
haghighi 3
haghighi 2
haghighi 1