برج اداری الهیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج اداری الهیه

آدرس: تهران، الهیه

تاریخ نصب: آذر ۱۴۰۰

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

 ابعاد پروژه: ۱۰ متر مربع پارتیشن فریم لس به همراه شیشه هوشمند

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در برج اداری الهیه

شیشه هوشمند ایران
شیشه هوشمند ایران
شیشه هوشمند ایران
شیشه هوشمند ایران