آزمایشگاه اصفهان

مشخصات پروژه


نام پروژه: آزمایشگاه اصفهان

آدرس: اصفهان

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


جهت ایجاد حریم خصوصی برای پرسنل آزمایشگاه و همچنین جلوگیری از سر و صدا، از شیشه های هوشمند دو جداره استفاده شده است.

آزمایشگاه اصفهان
آزمایشگاه اصفهان