به اطلاع مشتریان محترم می رساند می توانید از طریق تکمیل این فرم نسبت به ارزیابی عملکرد اقدام نمائید بدیهی است نظرات و پیشنهادات طبق نظرسنجی مذکور جهت افزایش رضایتمندی پیگیری می گردد .