مصرف کنندگان محترم می توانند از طریق تکمیل این فرم نسبت به ثبت اطلاعات خود در بانک اطلاعاتی اقدام نمایند بدیهی است سایر مراحل ارتباط در اسرع وقت از طریق این شرکت پیگیری می گردد .