مجتمع مسکونی برج تهران | شیشه هوشمند ایران

مجتمع مسکونی برج تهران

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی برج تهران

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


هوشمند سازی مجتمع مسکونی برج تهران با استفاده از شیشه های لمینیت