برج تجارت جهانی تبریز | شیشه هوشمند ایران

برج تجارت جهانی تبریز

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج تجارت جهانی تبریز

آدرس: تبریز

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت با کیفیت عالی در دفتر اداری واقع در برج تجارت جهانی تبریز