دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

اداری – برج رویال سعادت آباد

Project Item

اداری - برج رویال سعادت آباد

مشخصات پروژه


نام پروژه: اداری – برج رویال

آدرس: تهران، برج رویال سعادت آباد

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند جهت هوشمند سازی اتاق کنفرانس و مدیر عامل دفتر تهران شرکت ایمنی شرق واقع در برج رویال سعادت آباد

اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد