دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت اداری لوکس – پردیس ۲

Project Item

شرکت اداری لوکس - پردیس

مشخصات پروژه


نام پروژه: اداری پردیس طبقه ۵

آدرس: تهران، پردیس

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۱۵۰ متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی دفتر اداری لوکس واقع در خیابان پردیس با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا جهت ایجاد حریم خصوصی

شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس