شرکت محراب سیر گشت | شیشه هوشمند ایران

شرکت محراب سیر گشت

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت محراب سیر گشت

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند لمینیت برای هوشمند سازی شرکت محراب سیر گشت