دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت روشنایی

Project Item

شرکت روشنایی

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت روشنایی

آدرس: تهران، شیراز

 تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند برای تفکیک فضای شرکت و همچنین استفاده از امکان پخش تصویر روی شیشه

شرکت روشنایی
شرکت روشنایی