دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

ویلای لواسان

Project Item

ویلای لواسان

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلائی لواسان ۳

آدرس: لواسان

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در چندمین پروژه اجرا شده موفق در لواسان، در این پروژه هم از شیشه هوشمند لمینیت استفاده گردید.

ویلای لواسان
ویلای لواسان