دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

ویلای لواسان ۲

Project Item

ویلای لواسان

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلائی لواسان ۲

آدرس: لواسان

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در چندمین پروژه اجرا شده موفق در لواسان، در این پروژه هم از شیشه هوشمند لمینیت استفاده گردید.

ویلای لواسان
ویلای لواسان
ویلای لواسان
ویلای لواسان
ویلای لواسان
ویلای لواسان
ویلای لواسان