استخر بلوار کاوه | شیشه هوشمند ایران

استخر بلوار کاوه

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر بلوار کاوه

آدرس: تهران، بلوار کاوه

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند برای تفکیک سالن بدنسازی از استخر مجتمع مسکونی واقع در بلوار کاوه