مجمتمع مسکونی - کامرانیه | شیشه هوشمند ایران

مجمتمع مسکونی – کامرانیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی کامرانیه

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


هوشمند سازی مجتمع مسکونی کامرانیه با استفاده از شیشه های لمینیت