دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

حمام کامرانیه

Project Item

حمام کامرانیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام کامرانیه

آدرس: تهران، کامرانیه

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: فیلم هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه مسکونی کامرانیه، از شیشه های مات شونده با شفافیت بالا برای حمام مستر استفاده شد.

حمام کامرانیه
حمام کامرانیه
حمام کامرانیه
حمام کامرانیه