دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

صرافی بانک حکمت

Project Item

صرافی بانک حکمت

مشخصات پروژه


نام پروژه: صرافی بانک حکمت

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


هوشمند سازی صرافی بانک حکمت با طلق هوشمند پشت چسبدار بصورت دو تکه کنار

صرافی بانک حکمت
صرافی بانک حکمت