دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت هوایار ۲

Project Item

شرکت هوایار 2

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت هوایار ۲

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند با شفافیت بالا برای دومین اتاق مدیریت شرکت هوایار

شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2