شرکت هوایار ۲

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت هوایار ۲

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند با شفافیت بالا برای دومین اتاق مدیریت شرکت هوایار