دفتر وکالت حسین قهاری | شیشه هوشمند ایران

دفتر وکالت حسین قهاری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر وکالت حسین قهاری

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی دفتر وکالت قهاری