دفتر وکالت دکتر قهاری | شیشه هوشمند ایران

دفتر وکالت دکتر قهاری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر وکالت دکتر قهاری

آدرس: تهران، فرشته

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

ابعاد پروژه: ۵ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی دفتر وکالت قهاری

وکالت 6
وکالت 5
وکالت 2
وکالت 1