شرکت ملی گاز ایران | شیشه هوشمند ایران

شرکت ملی گاز ایران

مشخصات پروژه


نام پروژه: گاز

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: بهمن ۹۸

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۵۰ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند برای هوشمند سازی دفتر مرکزی گاز در استان تهران