دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

صرافی اورآسیا – پارک سنتر فرمانیه

Project Item

صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: صرافی اورآسیا

آدرس: تهران، فرمانیه، پارک سنتر

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند شفاف با کیفیت روی پارتیش فریم لس از پیش نصب شده، جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق کنفرانس و اتاق مدیر عامل صرافی اورآسیا واقع در برج پارک سنتر فرمانیه

صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه