دندانپزشکی دکتر یوسف | شیشه هوشمند ایران

دندانپزشکی دکتر یوسف

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزکشی دکتر یوسف

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند برای تفکیک فضای های مختلف در دندانپزشکی دکتر یوسف