گروه کاریزما | شیشه هوشمند ایران

گروه کاریزما

مشخصات پروژه


نام پروژه: گروه خدمات بازار سرمایه سبد گردان کاریزما

آدرس: تهران، شیخ بهائی

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما