دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

کارخانه بهسازان

Project Item

کارخانه بهسازان

مشخصات پروژه


نام پروژه: کارخانه بهسازان

آدرس: تهران، احمدآباد مستوفی

 تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند در اتاق مدیریت کارخانه بهسازان واقع در احمد آباد مستوفی جهت ایجاد حریم خصوصی و همچنین کنترل در لحظه شرایط کارخانه

کارخانه بهسازان
کارخانه بهسازان
کارخانه بهسازان
کارخانه بهسازان
کارخانه بهسازان
کارخانه بهسازان