دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت بهداشت کار – سالن کنفرانس

Project Item

شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت بهداشتکار

آدرس: تهران، اختیاریه جنوبی

 تاریخ نصب: شهریور ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس در ۵ طبقه شرکت دارویی بهداشت کار واقع در اختیاریه جنوبی و همچنین هوشمند سازی اتاق کنفرانس با استفاده از طلق هوشمند با شفافیت بالا

شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس