دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت بهداشت کار – اتاق مدیریت

Project Item

شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت

مشخصات پروژه


نام پروژه: بهداشتکار طبقه ۱

آدرس: تهران، اختیاریه جنوبی

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند پشت چسبدار روی پارتیشن فریم لس به همراه شیشه های لمینیت اکوستیک جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیر عامل

شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت