دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

حمام اصفهان

Project Item

حمام اصفهان

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام اصفهان

آدرس: اصفهان

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


با توجه به پروفیل ریلی حمام مستر پروژه اصفهان، با استفاده از مکانیزم های مخصوص شیشه های هوشمند، اتصالات برقی متصل گردید

حمام اصفهان