دفتر مرکزی اطلس مال | شیشه هوشمند ایران

دفتر مرکزی اطلس مال

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی اطلس مال

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس به همراه طلق هوشمند پشت چسبدار برای دفتر مرکزی اطلس مال