اداری پردیس 1 | شیشه هوشمند ایران برترین ارائه دهنده شیشه هوشمند

اداری پردیس ۱

مشخصات پروژه


نام پروژه: پردیس طبقه ۴

آدرس: تهران، پردیس

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار داخل پروفیل های دوجداره فریم لس در تمامی اتاق های شرکت اداری واقع در خیابان پردیس