دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

مجمتمع مسکونی – دروس

Project Item

میروکیل فیچرد

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی واقع در دروس پروژه جناب آقای مهندس میروکیل

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: آذر ۹۸

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: ۱۰متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی پروژه مسکونی آقای مهندس میروکیل با استفاده از شیشه های لمینیت

vakil 9
vakil 8
vakil 5
vakil 4