حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب | شیشه هوشمند ایران

حمام مستر – برج حافظ شهرک غرب

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر واحد مسکونی واقع در برج حافظ

آدرس: تهران، شهرک غرب

 تاریخ نصب: آذر ۹۹

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: ۵ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت با شفافیت بالا برای هوشمند سازی حمام مستر واقع در شهرک غرب

حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب
حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب
حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب
حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب