20
اسفند

شیشه هوشمند فوق شفاف

محصولی جدید شیشه هوشمند فوق شفاف با شفافیت بیش از ۸۷ درصد به زودی توسط شیشه هوشمند ایران عرضه خواهد شد