ایمنی شرق

مشخصات پروژه


نام پروژه: ایمنی شرق

آدرس: تهران، برج رویال سعادت آباد

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند جهت هوشمند سازی اتاق کنفرانس و مدیر عامل دفتر تهران شرکت ایمنی شرق واقع در برج رویال سعادت آباد